Zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych samochód osobowy i motocykl to odrębne rodzaje środka trwałego. Z drugiej zaś strony ustawa o podatku dochodowym zawiera definicję samochodu osobowego w której mieści się motocykl. To sprawia duże problemy interpretacyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o możliwość zastosowania amortyzacji jednorazowej.

Motocykl jako samochód osobowy?

Ilekroć w ustawie jest mowa o samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

  • agregat elektryczny/spawalniczy,
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym za pojazd samochodowy uważa się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego). Zgodnie z tymi regulacjami motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół. Katalog stron Motocykl jest więc pojazdem samochodowym w myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym, w związku z czym na gruncie podatku dochodowego motocykl jest samochodem osobowym.

Jednorazowa amortyzacja motocykla

Przypomnijmy, że jednorazową amortyzację można zastosować w stosunku do środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych. Skoro motocykl to samochód osobowy, odnoszą się do niego ograniczenia przewidziane w ustawie o PIT, dotyczące możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji. Zatem jednorazowa amortyzacja będzie możliwa tylko w przypadku, gdy wartość motocykla nie przekroczy 3500 zł. Zobacz też:
Podatek od umowy zlecenia Netto na brutto