Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej dokonuje podziału na mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Podział ten dokonany jest w oparciu o kryterium liczby zatrudnianych przez przedsiębiorcę pracowników oraz osiągany przez niego roczny obrót.

Mikroprzedsiębiorca

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Mówi o tym  artykuł 104 Ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Mały przedsiębiorca

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Mówi o tym  artykuł 105 Ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Średni przedsiębiorca

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
Mówi o tym  artykuł 106 Ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zobacz też:
przelicznik wynagrodzenia