W prowadzonej działalności gospodarczej poza środkami trwałymi, przedsiębiorcy bardzo często posiadają różnego rodzaju wyposażenie. Zarówno klasyfikacja majątku jako wyposażenia, jak i jego późniejsza ewidencja, dla przedsiębiorców może być dosyć problematyczna. W artykule przedstawiamy zatem czym jest wyposażenie i jak dokonywać jego prawidłowego księgowania.

Czym jest wyposażenie?

Zgodnie z § 3 pkt 7 Rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia PKPiR z dnia 26.08.2003 r., wyposażenie to: ”(…) rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym do środków trwałych (…).” Kolejny § 4 pkt 2 tego samego rozporządzenia, informuje, że jeśli wartość początkowa danego składnika majątku, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 1 500 zł netto (dla czynnych podatników VAT) lub 1 500 zł brutto (dla podatników zwolnionych z VAT), to podlega on wpisowi do ewidencji wyposażenia. Biorąc zatem pod uwagę powyższe przepisy, oraz definicję środka trwałego, można wywnioskować, że do wyposażenia zaliczamy te składniki majątku, których okres użytkowania jest krótszy niż rok, a ich wartość przekracza 1500 zł. Wówczas podatnik zobowiązany jest dokonać wpisu takiego składnika majątku do ewidencji wyposażenia, najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania. Natomiast składniki majątku o niższej wartości również uznaje się za wyposażenie, ale nie ma obowiązku ujmowania ich w ewidencji wyposażenia. Wydatki takie ujmuje się bezpośrednio w kosztach.

Bezpośredni wpis do ewidencji wyposażenia

Bezpośredniego wpisu wyposażenia do ewidencji wyposażenia, dokonujemy w przypadku np. przekazania na cele firmowe, prywatnego majątku, który spełnia kryteria wyposażenia oraz jego wartość przekracza kwotę 1 500 zł. Wpis taki nie jest ujmowany ani w KPiR, ani w Rejestrze VAT.

Zakup wyposażenia

W przypadku zakupu przedmiotu posiadającego cechy wyposażenia, podatnik ujmuje je w ewidencji wyposażenia oraz wprowadza do kolumny 13 KPiR - Pozostałe wydatki, a także do rejestru VAT zakupu.