Podatnicy mający status małego podatnika mogą wybrać kasową metodę rozliczania VAT, która w sposób szczególny pozwala na rozliczenie VAT należnego (od sprzedaży), jak i podatku naliczonego (od zakupów). Rozliczenie tą metodą, polega na rozliczaniu VAT-u należnego  i naliczonego, dopiero po dokonaniu płatności. Mali podatnicy jeśli zdecydują się na metodę kasową, mogą rozliczać się wyłącznie kwartalnie – składając deklarację VAT-7K , będą również zobowiązani wystawiać faktury VAT – MP.

Status małego podatnika

Prawo do rozliczania tą metodą mają wyłącznie mali podatnicy za których uważa się tych przedsiębiorców u których wartość przychodów ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenie kwoty euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego. Kwotę tę w tym przypadku zaokrągla się do 1.000 zł.

Faktura VAT- metoda kasowa

Mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania podatku VAT dokumentują transakcje fakturami zawierającymi oznaczenie "metoda kasowa". Faktury te – poza tym dodatkowym oznaczeniem – powinny zawierać wszystkie elementy, wymagane przy "zwykłych" fakturach. Nie ma także szczególnych uregulowań co do terminu wystawienia faktury oznaczonej w ten sposób, zatem należy tu stosować zasady takie jak przy zwykłych fakturach.

Obowiązek podatkowy w VAT przy metodzie kasowej

Moment powstania obowiązku podatkowego zasadniczo uzależniony jest od otrzymania zapłaty (lub jej części) od nabywcy z zastrzeżeniem:
  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – sprzedaż dla czynnego podatnika VAT;
  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 – go dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – sprzedaż dla nie czynnego podatnika VAT.
Zobacz też:
Bhp przepisy Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Rozliczanie delegacji

Termin odliczenia VAT naliczonego

Mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową mają prawo do odliczania podatku VAT w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całość lub część należności wynikającej z otrzymanej faktury, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury. Jeżeli natomiast mały podatnik nie odliczy podatku VAT w deklaracji rozliczeniowej za kwartał, w którym dokonał zapłaty za nabyte towary czy usługi, ma możliwość skorzystania z tego prawa w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, czyli kwartałów.