Bywają sytuacje, że pracownik nie może pojawić się w pracy z powodu złego samopoczucia lub też pilnych spraw prywatnych do załatwienia. Swoją absencję powinien jednak usprawiedliwić. Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy

Choroba pracownika 

W erze papierowych zwolnień lekarskich pracownik miał obowiązek niezwłocznego dostarczenia zwolnienia lekarskiego do swojego pracodawcy. Od momentu wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich panuje przekonanie, że pracownik nie ma już obowiązku informowania o swojej absencji swojego pracodawcy. Nic bardziej mylnego. Pomimo wprowadzenia zwolnień elektronicznych pracownik ma obowiązek powiadomić pracodawcę o powodzie swojej nieobecności w pracy zgodnie z aktualnym przepisem § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Urlop na żądanie 

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik powinien zgłosić urlop na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Pracownik nie może skorzystać z urlopu na żądanie bez zgłoszenia tego faktu pracodawcy w określonym terminie. W przypadku kiedy pracownik zgłosi urlop na żądanie np. po kilku dniach to może to być potraktowane jako jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i z tego tytułu pracodawca może wyciągnąć wobec pracownika negatywne konsekwencje. Co ciekawe pracodawca może nie udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego jeśli istnieje podejrzenie, że pracownik wiedział wcześniej, że danego dnia będzie nieobecny i nie otrzymał na ten dzień urlopu wypoczynkowego i ostatecznie decyduje się na zgłoszenie urlopu na żądanie. 

Ważne!
Kiedy pracownik od jakiegoś czasu wie o swojej nieobecności w danym terminie, a pracodawca nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego na ten dzień to w razie złożenia przez pracownika wniosku o urlop na żądanie w tym terminie pracodawca ma prawo odmówić jego udzielenia.

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy? 

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie usprawiedliwić swoją nieobecność pracy. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są np. zaświadczenie lekarskie ( teraz już coraz rzadziej spotykane), imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy, oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny lub np. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami. 

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pracodawcę o powodzie swojej nieobecności w pracy. W przypadku kiedy tego nie zrobi, pracodawca może wyciągnąć surowe konsekwencje.