Kwestia prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo dokładnie uregulowana przez polskie przepisy prawne. Znajdziemy tam nie tylko podstawową definicję działalności gospodarczej, ale również wytyczne w zakresie danin podatkowych czy też opłacania składek ZUS. Poniżej prezentujemy wszystkie niezbędne informacje na temat istoty działalności gospodarczej w Polsce.

Podstawowa działalność gospodarcza - definicja pojęcia według ustawy Prawo Przedsiębiorców

Podstawowa działalność gospodarcza jest definiowana w kilku polskich aktach prawnych, przede wszystkim w ustawie Prawo Przedsiębiorców. Artykuł 3 przywołanego aktu prawnego wskazuje, że pod pojęciem działalności gospodarczej rozumie się wszelką zorganizowaną działalność zarobkową, która jest wykonywana we własnym imieniu oraz w sposób ciągły.

Jednocześnie działalnością gospodarczą nie jest działalność wykonywana przez osobę fizyczną, z której dochód w żadnym miesiącu nie przekracza połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia. Powyższe zapisy oznaczają, że podstawowa działalność gospodarcza wiąże się z wykonywaniem określonych czynności w celach zarobkowych we własnym imieniu w sposób ciągły i zorganizowany. Definicja wskazana w ustawie Prawo Przedsiębiorców jest niezależna od innych, które zawarto w pozostałych polskich aktach prawnych.

Działalność gospodarcza według Ustawy o podatku dochodowym 

Kolejnym aktem prawnym regulującym kwestię działalności gospodarczej jest Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W artykule 5a czytamy, że za działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową - wytwórczą, usługową, budowlaną oraz działalność polegającą na rozpoznawaniu, poszukiwaniu i wydobyciu kopalin ze złóż.

Ważna jest także kwestia wykorzystywania rzeczy i wartości prawnych i niematerialnych. Zgodnie z omawianym aktem prawnym podstawowa działalność gospodarcza musi być prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany.

W kolejnym, 15 artykule tego aktu prawnego, znajduje się zapis mówiący o tym, że działalność gospodarcza to szereg działań podejmowanych przez handlowców, rolników, producentów, usługodawców oraz podmioty zajmujące się pozyskiwaniem zasobów naturalnych. W tej kategorii znajdują się także wszystkie osoby wykonujące tzw. wolne zawody - dotyczy to także tych inicjatyw, które podjęto jednorazowo. 

Ordynacja podatkowa a działalność gospodarcza 

Definicję działalności gospodarczej znajdziemy także w Ordynacji podatkowej, a mianowicie w artykule 3 tego aktu prawnego. Wskazuje one, że działalność gospodarcza to wszelka aktywność, którą zdefiniowano w ustawie Prawo przedsiębiorców, wolne zawody oraz jakakolwiek inna działalność zarobkowa realizowana we własnym imieniu a także na własny bądź cudzy rachunek.

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych a podstawowa definicja działalności gospodarczej 

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma konkretnej definicji działalności gospodarczej, jednakże znajdują się tam informacje na temat tego, kim jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Czytamy tam, że "za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa się: 

 • osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
 • twórcę i artystę
 • osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu,
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
  wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
 • akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego
  przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;
 • osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania
  przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe".

Źródło: http://mediait.pl/-podstawowa-dzialalnosc-gospodarcza-kto-moze-ja-zalozyc