Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się dla pracodawcy z koniecznością dostosowania stanowiska do jej potrzeb. Osoby niepełnosprawne posiadają liczne przywileje w pracy. Tarcza antykryzysowa, która ma być wprowadzona zawiera zapisy dotyczące tej grupy pracowniczej. Co to za zapisy? Wyjaśniamy w artykule!

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Ustawa o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jasno ustala 3 stopnie niepełnosprawności: 

  • znaczny- określony jako stopień , w którym dana osoba nie może podjąć zatrudnienia albo może podjąć zatrudnienie ale w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodowej. 

  • umiarkowany - określony jako stopień, w którym dana osoba jest zdolna do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy odpowiednio przystosowanym jednak wymaga ona częściowej lub określonej pomocy innej osoby w związku  z ograniczonym stopniem samodzielnej egzystencji. 

  • lekki - określony jest jako stopień, w którym dana osoba jest zdolna do wykonywania zatrudnienia i nie wymaga pomocy innych w celu pełnienia ról społecznych 

Osoby niepełnosprawne posiadają liczne przywileje, pracodawca nie może jednak dyskryminować tej grupy pracowników. Prawa osób niepełnosprawnych są jasno określone w Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w tzw. Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych. 

Tarcza antykryzysowa dla niepełnosprawnych 

Nowa specustawa tzw. tarcza antykryzysowa, która ma zneutralizować negatywne skutki związane z epidemią koronawirusa zawiera także zapisy dotyczące osób niepełnosprawnych. Znalazły się tam następujące regulacje:

  • osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień będą mogły  uzyskać orzeczenie bez konieczności osobistego stawiennictwa w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w tzw. trybie zaocznym 

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynęło w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy lub do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zachowa ważność przez okres kolejnych 90 dni od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia

  • zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników do 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym 

  • o trzy miesiące od czasu odwołania epidemii wydłużona zostanie ważność kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz legitymację emeryta-rencisty.

Celem rządu w obliczu pandemii koronawirusa jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych obywateli i firm. Zapisy dotyczące osób niepełnosprawnych mogą ulec zmianie, ponieważ tarcza antykryzysowa jest w trakcie procesu legislacyjnego.